English l 
Detaylı Ara l 
E-Posta l 
Birinci
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
KURUMSAL
HİZMETLERİMİZ
EĞİTİMLER
İLETİŞİM
Skip Navigation Links
Hizmetlerimiz
Sistem Belgelendirme Hizmetleri
Belgelendirme Yapılan Yönetim Sistemleri
18001 - İş Sağ. ve Güv. Yön. Sis.

Kuruluş­lar­da kar­şı­la­şı­lan en önem­li in­san kay­nak­la­rı so­run­la­rın­dan bi­ri, çalışan­la­rın em­ni­yet­li ve sağ­lık­lı bir çalışma or­ta­mı­na sa­hip ol­ma­ma­la­rı­dır. Kuruluş­la­rın da­ha iyi re­ka­bet koşul­la­rı­na ula­şa­bil­me­si için çalışan­la­rın iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da plan­lı ve sis­tem­li çalışma­lar yü­rüt­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir. TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO 14001 gi­bi stan­dard­lar ka­li­te ve çev­re yö­ne­tim­le­ri üze­ri­ne yo­ğun­laşmış, do­la­yı­sıy­la kuruluş­lar­da iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı ve sü­rek­li iyileş­ti­ri­le­rek ko­ru­na­bil­me­si için ay­rı bir stan­dar­da ge­rek­si­nim du­yul­muştur.

 

NE­DEN TS 18001?

-   Kâr­lı­lı­ğı ar­tır­mak,

-   İSG çalışmaları­nı diğer fa­ali­yet­le­re en­teg­re ede­rek kay­nak­la­rın ko­run­ma­sı­nı sağ­la­mak,

-   Yö­ne­ti­min ta­ah­hü­dü­nün sağ­lan­dı­ğı­nı gös­ter­mek,

-   Mo­ti­vas­yon ve ka­tı­lı­mı ar­tır­mak,

-   Ulu­sal ya­sa ve dün­ya stan­dard­la­rı­na  uyum sü­re­si­ni ve ma­li­ye­ti­ni azalt­mak,

-   Pay­daşla­rın is­tek ve bek­len­ti­le­ri­ni karşı­la­ya­rak re­ka­be­ti ar­tır­mak,

-   Kuruluş­lar ta­ra­fın­dan sür­dü­rül­mek­te olan İSG fa­ali­yet­le­ri­nin sis­te­ma­tik ola­rak ya­yı­lı­mı­nı sağ­la­mak için bu sis­tem uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Başvuru Formu için tıklayınız.


Kayıt Okuma Bilgileri
Okuma Sayısı 4030
E-HİZMETLER
Online Başvuru
Online Mali İşlemler
Tüm E-Hizmetler
Ayna Komite Başvurusu
DİĞER
Duyurular
Bölge Haberleri
Haber Arşiv
TSE HAKKINDA
Kuruluş ve Görevleri
Organizasyonu
TSE Mevzuatı
İLETİŞİM
Adres ve Telefonlar
Banka Hesap Numaraları
Bilgi Edinme
|
Web Sitesi Politikaları l 
Telif Hakları  l 
Rss l